ברוך הבא לאתר www.tazpit-group.co.il (להלן: “האתר”) של חברת תצפית התחדשות עירונית בע”מ (לרבות חברות בנות וקשורות להלן: “החברה”) השימוש באתר, בתכנים הכלולים בו ובשירותים המוצעים, כפוף למדיניות הפרטיות המפורטת להלן (להלן: “המדיניות”) מדיניות זו מגדירה, מפרטת ומסדירה את היחסים בין החברה לבין כל אדם הגולש ו/או צופה ו/או משתמש בדרך אחרת באתר או במידע המצוי בו (להלן: “המשתמש”) אנא הקפד לעיין במדיניות מאחר ועצם השימוש באתר ובאילו מהשירותים המוצעים בו, מהווה הסכמה בהתנהגות מצדך לאמור במדיניות זו. בשל כך, אם אינך מסכים למדיניות, כולם או כל חלק מהם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים לכל מטרה. האמור במדיניות מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.

המידע הכללי

האתר בכללותו – כולל כל המידע המופיע בו והתוכנה בבסיסו מוצע לציבור כמות שהוא (As Is).
אמנם, התכוונה החברה כי המידע יהיה נכון ומדויק, ואולם יתכן והמידע אינו שלם ולחליפין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. כמו כן המידע כולל שרטוטים, הדמיות ומצגות אשר נועדו לצורך המחשה בלבד. החברה אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס למידע וכן אינה מתחייבת כי השרטוטים, ההדמיות והמצגות המוצגות באתר תבואנה לכדי ביטוי בפועל כמות שהן. החברה מבהירה בזאת שהמידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות, אינפורמטיביות ותיאוריות בלבד ואינו מהווה התחייבות ו/או המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו או למתן שירות כלשהו, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על שרטוטים, הדמיות, מצגות, הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית. יתכן וחלק מהמידע מקורו מצדדים שלישיים ו/או יישומו תלוי בצדדים שלישיים, ועל כן מובן שלחברה אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין החברה ערבה למידת הדיוק של מידע זה. החברה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מסירת הודעה על כך מראש, לשנות מעת לעת את תנאי השימוש באתר ו/או את מבנה ו/או תוכן ו/או מראה האתר ו/או את המידע שבאתר, היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט הקשור באתר ותפעולו. הגרסה המופיעה באתר היא הקובעת בכל עת, אלא אם נקבע אחרת במפורש.

 

הזנה ואיסוף מידע

אנו משתמשים בקובצי עוגיות (Cookie) (קבצי טקסט קטנים המאוחסנים בדפדפן של המשתמש) וטכנולוגיות דומות אחרות לאיסוף נתונים סטטיסטיים. בכל עת תוכל להגדיר את הדפדפן שלך כדי לחסום קבצים אלה, אך חסימה זו עלולה למנוע מאתנו לספק לך את השירותים או חלק מהם. טכנולוגיות אלה עוזרות לנו לעקוב אחר האופן שבו משתמשים עושים שימוש בשירותים שלנו, ואוספות מידע סטטיסטי מצטבר. בין היתר, קיים מידע סטטיסטי ומצטבר. המידע יכול לכלול גם פרטים נוספים, כגון פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט ממנה נכנסת לאתר (IP) ועוד.אנו אוספים מידע מסוים כגון כתובת IP, דגם מכשיר, מערכת הפעלה ונתונים טכניים אחרים אשר מזהים את המכשיר באמצעותו התחברת לשירותים. כמו כן החברה אוספת מידע אנונימי וסטטיסטי בקשר עם השימוש באתר ובשירותים, לרבות התנהגות משתמשים באתר, עמודים שנצפו, שיתופים לרשתות חברתיות וכו’. החברה עשויה להסתייע בשירותיהם של צדדים שלישים בהקשר זה, לרבות Google Analytics, מידע מסוג זה לא יזהה אותך באופן אישי. חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי כגון: שם, כתובת, דרכי התקשרות, כתובת דוא”ל ופרטים אישיים נוספים (להלן: “מידע אישי”). לא ניתן להירשם לשירותים מסוימים באתר ללא מסירת הנתונים המבוקשים בשדות החובה. כמו כן, במידה ובחרת להירשם באתר לקבלת דיוור מאת החברה, כגון רישום לניוזלטר, אנו אוספים את המידע שמסרת במסגרת רישום זה. אנחנו לא אוספים או מעבדים ביודעין מידע אישי רגיש, כגון מידע על השתייכות דתית, צנעת הפרט, מידע רפואי, וכדומה. במידה ואתה סבור שמידע אישי רגיש הועבר אלינו בטעות, אנא הודיע לנו על כך מיד.

 

מאגר המידע

במסירת מידע אישי, הנך נותן את הסכמתך שהמידע האישי ייכלל במאגר המידע שמנהלת החברה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ”א-1981 (להלן: “מאגר מידע”) ולשימוש במידע על ידי החברה, בהתאם לתנאי המדיניות. הינך זכאי לעיין במידע אודותיך, המצוי במאגר המידע בהתאם להוראות חוק הפרטיות, והחברה מתחייבת לפעול לפי הוראות החוק הנ”ל.

 

שימוש במידע

החברה תעשה כמיטב יכולתה, באמצעות האמצעים העומדים לרשותה, על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתמשים באתר ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. עם זאת, מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה ו/או מפני חשיפת המידע האגור על-ידה. אם למרות אמצעי האבטחה הננקטים על-ידי החברה, יצליח צד שלישי כלשהו לחדור למידע הנוגע למשתמשים באתר ו/או להשתמש בו לרעה, הרי שלמשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור. השימוש בנתונים ובמידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות זו או על פי הוראות כל דין, וזאת בין היתר למטרות להלן:

שיפור השירותים והתכנים המוצעים באתר, יצירת שירותים או תכנים המתאימים לדרישות במשתמשים או ביטול שירותים או תכנים קיימים וניתוח של השימושים שנעשים באתר.
שימוש בפרטי המשתמש לצורך ניהול מאגר מידע ו/או ביצוע שירותי דיוור ישיר ו/או ביצוע דיוור דברי פרסומת על פי חוק. המשתמש נותן לחברה את הסכמתו המפורשת מדעת לביצוע הפעולות האמורות לעיל ולמשלוח דיוור ישיר אליו, בכפוף לזכויותיו על פי חוק לבקש את הסרתו מרשימת הדיוור הישיר.
תפעולו התקין ופיתוחו של האתר או אתרים שיוקמו בעתיד על ידי החברה.
הצגת פרסומות של החברה באמצעות שימוש באובייקטים שונים כגון Cookies בדפי אינטרנט אחרים בהם תגלוש, לרבות ברשתות חברתיות. יובהר כי המידע הנאסף לשם הצגת פרסומות כאמור אינו מזהה אותך אישית אלא רק מתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים העשויים לעניין אותך.
כל מטרה אחרת המפורטת במדיניות זו.
מסירת המידע לצד שלישי

החברה לא תעביר את פרטי המשתמש לצד שלישי (ככל שפרטים אלה מזהים אותו), אלא במקרים המפורטים להלן, והמשתמש נותן בזאת את הסכמתו להעברת הפרטים כאמור בקרות איזה מן המקרים המפורטים להלן:

 

1.העברת פרטי המשתמש נדרשת על מנת לקיים את התחייבויותיה של החברה על-פי מדיניות זו.

 

2.אם המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע ו/או לגרום נזק ב/לחברה ו/או ב/לצדדים שלישיים כלשהם, לרבות במשתמשים.

 

3.אם המשתמש עשה שימוש בשירותי האתר לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה.

 

4.אם המשתמש הפר תנאי שימוש אלו באתר ו/או כל הסכם נוסף עם החברה ו/או עם מי מטעמה.

 

5.אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי.

 

6.בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין החברה.

 

7.אם החברה תתמזג או תארגן את פעילותה ו/או את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר, היא תהיה זכאית להעביר לאותו תאגיד העתק מן המידע שנאגר אודות המשתמש באתר, ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו כלפי המשתמש את הוראות תנאי שימוש אלו במלואן.

 

8.יתכן שנאפשר לך לשתף את חבריך ברשתות חברתיות, כגון Facebook ואחרות, בפעולות שתבצע באתר באמצעות התקנים ורכיבים כדוגמת התקני Share ו – Like. אנו לא נמסור מידע אישי לרשתות חברתיות כאמור אולם עליך לדעת כי הן עשויות להצליב את המידע הנ”ל עם המידע הקיים ברשותן דרך הפרופיל שלך ברשת החברתית. כל שיתוף כאמור כפוף למדיניות השימוש ברשת החברתית הרלוונטית.

 

דיוור

החברה רשאית לשלוח לך מעת לעת, בדואר אלקטרוני או בכל מדיה אחרת, לרבות מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי לרבות חומר מקצועי, עדכונים, פרסומים, הודעות והצעות שונות בהתבסס על מידע המצוי במאגרי המידע שברשותה, ולרבות תוך שימוש באפיונים שונים של המידע (להלן: “דיוור ישיר”). מידע זה ישלח אליך רק אם נתת את הסכמתך לכך, לרבות במסגרת השימוש באתר זה, או ככל שהדבר מותר על פי הוראות הדין. על פי הוראות חוק הגנת הפרטיות, הינך זכאי לדרוש, באמצעות פניה בכתב לחברה, שהמידע המתייחס אליך, המשמש לדיוור ישיר, יימחק ממאגר המידע. במקרה כאמור, החברה תמחק רק את המידע המשמש לדיוור ישיר ומחיקתו תהיה אך ורק מן המאגר המשמש לדיוור ישיר. החברה עשויה להשתמש בפרטיך לצורך משלוח של הצעות שיווקיות מטעם צדדים שלישיים, ובלבד שפרטיך לא ימסרו ולא יועברו בשום אופן לצדדים שלישיים כאמור, ללא הסכמתך. למרות זאת, כן עשויה החברה להיעזר בנותני שירותים מטעמה ובמסגרת זו להעביר להם פרטים ומידע כאמור, בכפוף להתחייבות של הנ”ל לסודיות.

פרסומות של צדדים שלישיים

החברה מתירה או עשויה להתיר לצדדים שלישיים לנהל עבורה את מערך הצגת הפרסומות באתר ו/או לסייע בניהול המערך וכן משתמשת או עשויה להשתמש במערכות מטעם חברות אחרות כדי לנהל את מערך הצגת הפרסומות באתר.לצורך ניהול הפרסומות חברות אלה עשויות להציב במחשבך אובייקטים שונים כגון Cookies ומשבצות “משואות רשת” (web beacons) במודעות הפרסומות או בדפי האתר. המשואות הן קבצים גרפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי האתר ותפקידם לסייע באיסוף מידע אודות השימוש באתר. המידע הנאסף אינו מזהה אותך אישית אלא רק מתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שעשויים לעניין אותך. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות של אותן חברות בלבד והנך מוזמן לבדוק את מדיניות הפרטיות של אותן חברות באמצעות אתרי האינטרנט שלהן.

אבטחת המידע

החברה מפעילה מערכות ונהלים מקובלים לאבטחת מידע, אשר נועדו לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית ולאפשר הגנה על המידע שהחברה אוספת. יחד עם זאת, מערכות ונהלים אלה לא מעניקים בטחון מוחלט והחברה אינה מתחייבת שמערכותיה יהיו חסינות באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם עקב חדירה למידע המוחזק בידיה, לרבות פגיעה בפרטיות, אלא אם יוכח כי החדירה נעשתה במזיד מצידה של החברה. בכל מקרה, החברה לא תהיה אחראית והמשתמש מוותר בזה על זכותו לפיצוי בגין כל נזק בין ממוני ובין שאינו ממוני וכל נזק עקיף או תוצאתי.

שינויים במדיניות הפרטיותמדיניות הפרטיות שלנו עשויה להשתנות מעת לעת. אם יבוצעו שינויים במדיניות הפרטיות שעניינם צמצום זכויותיך או שימוש שונה במידע האישי שמסרת, תפורסם על כך הודעה באתר.
יצירת קשר

החברה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ואחרים. לשאלות בנוגע למדיניות זו, אנא פנה אלינו בדוא”ל לכתובת: office@tazpit.co.il והחברה תעשה מאמץ להשיב לפנייתך בתוך פרק זמן סביר.

דילוג לתוכן